About Us

בעידן המודרני והרציונאלי המודרני שלנו, די בעצם אזכור האסטרולוגיה בכדי לעורר מגוון רחב של תגובות על פני ספקטרום החברה. עבור אנשים רבים המונח אסטרולוג מזמן תמונות של היפים, מכשפות בעידן החדש, מה שנקרא מדיומים או מגוון שארלטנים והונאות. מצד שני, מלכים וקיסרים לאורך ההיסטוריה השתמשו בידע הסודי שלהם באסטרולוגיה לטובתם הגדולה.